Algemene voorwaarden – Bianca Verbindingscoach

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer Bianca verbindingscoach:
De rechtspersoon namens wie de coach diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die aan Bianca verbindingscoach opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Bianca verbindingscoach tot het verlenen van Diensten door Bianca verbindingscoach ten behoeve van Opdrachtgever.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij door Bianca verbindingscoach diensten worden aangeboden of geleverd aan opdrachtnemer.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Bianca verbindingscoach derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk tussen Opdrachtgever en Bianca verbindingscoach zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Bianca verbindingscoach deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien een of merdere bepalingen van de overeenkomst vernietigd mochten worden, dan treden Opdrachtgever en Bianca verbindingscoach in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de vervallen afspraken dan wel afwijkende bepaling overeen te komen.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Bianca verbindingscoach verstrekte gegevens waarop Bianca verbindingscoach de
  offerte baseert.
 2. Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Bianca verbindingscoach begint met het traject, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door Bianca verbindingscoach zijn bevestigd.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Bianca verbindingscoach tot een inspanningsverplichting waarbij Bianca verbindingscoach gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 2. In alle gevallen waarin Bianca verbindingscoach erop staat om derden in te schakelen en deze derden – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren of zich te laten bijstaan door derden zal Bianca verbindingscoach dit besluit maken.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bianca verbindingscoach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, volledig en tijdig aan Bianca verbindingscoach worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bianca verbindingscoach zijn verstrekt, heeft Bianca verbindingscoach het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Bianca verbindingscoach een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Bianca verbindingscoach op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever
  kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Bianca verbindingscoach de Overeenkomst dient uit te voeren.
 5. Wanneer Bianca verbindingscoach de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Bianca verbindingscoach aanvaardt geen hoofdelijke
  aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 5: Geheimhouding en privacy

 1. Gesprekken tussen Bianca verbindingscoach en Opdrachtgever worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bianca verbindingscoach draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Bianca verbindingscoach zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken tenzij Bianca verbindingscoach hiervoor toestemming heeft gegeven.
 2. Bianca verbindingscoach zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheim houden en daar zorgvuldig mee omgaan, Net als de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd op hem/haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

 1. Bianca verbindingscoach is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte diensten en producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 2. Opdrachtgever mag onder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bianca verbindingscoach geen gebruik maken van deze diensten en/of producten, waarop Bianca verbindingscoach rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 3. Bianca verbindingscoach is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers.

Artikel 7: Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Bianca verbindingscoach bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst dan wel per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Bianca verbindingscoach gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheid zoals omzetbelasting (BTW) en exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt.
 3. Bianca verbindingscoach kan Opdrachtgever verzoeken om een voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Bianca verbindingscoach heeft wanneer door hem een voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Bianca verbindingscoach heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Bianca verbindingscoach behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen.
 5. Bianca verbindingscoach maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers. De standaardtarieven van Opdrachtnemer zijn de zakelijke tarieven. Bianca verbindingscoach kan besluiten om in voorkomende gevallen het particuliere tarief te rekenen aan een particuliere opdrachtgever onder de strikte voorwaarde dat de Opdrachtgever de dienst uit eigen middelen financiert.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum voor particuliere Opdrachtgevers en binnen 30 dagen na factuurdatum voor zakelijke Opdrachtgevers, op een door Bianca verbindingscoach aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting of welke vorm dan ook.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Bianca Verbindingscoach over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten
  die 10% bedragen van de openstaande facturen.
 3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Bianca verbindingscoach hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9: Incassokosten

 1. Indien Bianca verbindingscoach invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade.
 3. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
 6. Indien Opdrachtgever een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden

 1. Bij annulering door Opdrachtgever van sessies en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 2. Bij annulering door Opdrachtgever van lopende sessies binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer
  dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten 25%.
 3. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Bianca verbindingscoach.
 4. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk ingediend te worden.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Bianca verbindingscoach is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke brief hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. Zowel Opdrachtgever als Bianca verbindingscoach kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend brief beëindigen indien de ander in problemen van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 13: Geschillenbeslechting

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Bianca verbindingscoach is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Bianca verbindingscoach en Opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde Rechtelijke instantie in het arrondissement waar Bianca verbindingscoach gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.